_

اهداف ما

_

اهداف بنیاد منطبق بر اساسنامه:

هدف از تاسیس خیریه مهر سهیل(بنیاد فیروزنیا) حمایت از زنان  سرپرست خانوار و فرزندادن تحت پوشش آنها است تا مشکلات مادی و معنوی آن ها مرتفع گردد تا قادر به حفظ کانون خانواده خود گردند.

برای نیل به این هدف اقدامات زیر صورت می گیرد:

۱- تحقیق و مطالعه در مورد اطلاعات موجود در فرم درخواست مددجو

۲- بررسی های روانشناسی توسط کارشناسان علوم روانشناسی بنیاد

۳- شناسایی توانایی های فردی و جمعی آن ها

۴- حمایت ها در قالب اهداء جهیزیه به نو عروسان بی بضاعت

۵- حمایت ها در تامین هزینه تحصیل فرزندان (مادران تحت پوشش)

۶- مساعدت در تامین هزینه درمان بیماران خیریه

۷- پرداخت مستمری به سالمندان تحت پوشش

8- تهیه و توزیع خواروبار به مددجویان بنیاد فیروزنیا

 

منابع مالی بنیاد:

بخشی از این منابع توسط افراد نیکوکار، بخشی از طریق دریافت حق عضویت ها، جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصایا، نذورات و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بنیاد تامین می شود که عبارتند از:

۱- بخش اعظم منابع مالی توسط اعضاء خیر هیئت مدیره و امناء تامین می گردد

۲- برگزاری  برنامه های فرهنگی و هنری وکنسرت های

۳- برگزاری مراسم های ویژه در ماه رمضان

۴- برگزاری بازارچه نیکوکاری

۵- قبول نذورات و اعانات خیرین

6- عضویت

7- پخش و توزیع صندوق صدقات به اعضای خیریه

8- اجاره بنر ترحیم و تسلیت

9- خرید گل از گلفروشی بهرام

لازم به ذکر است که همواره در پایگاه توانمند سازی بنیاد قریب به 180 خانوار تحت پوشش قرار دارند که پس از توانمند شدن افراد بی بضاعت دیگری جایگزین می گردند.